Thuiszorg Pro Cura Leiderdorp persoonlijke zorg
Wij zoeken een:
Lid Raad van Toezicht (HR/bedrijfsvoering)
Vacatievergoeding

8.1

Zorgkaart
Nederland

In verband met het vertrek van één van de leden van de Raad van Toezicht van Pro-Cura, is per april 2024 bijgaande functie vacant met als aandachtsgebied ‘HR/Bedrijfsvoering’. De RvT vergadert in principe 6x per jaar.

Profielschets leden Raad van Toezicht

Om op een goede manier de rol van Raad van Toezicht te vervullen, dienen de leden van de Raad van Toezicht tezamen tenminste over de volgende deskundigheden en kwaliteiten te beschikken. Er wordt naar gestreefd dat alle leden tezamen de aspecten, die aan de orde zijn binnen een Thuiszorgorganisatie aandacht geven.

Deskundigheid

Alle leden hebben een uitstekend gevoel voor een zorgorganisatie als Pro-Cura en de maatschappelijke context. Dat wil zeggen dat zij zich gedurende de uitoefening van de functie als toezichthouder actief op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de sector waarin Pro-Cura werkzaam is.

Zorginhoudelijke deskundigheid - Eén of meerdere leden hebben inhoudelijk brede kennis van en ervaring in de zorg. Dat wil zeggen kennis van inhoudelijke vraagstukken die in de zorg in het algemeen en in de thuiszorg in het bijzonder spelen.

Financiële deskundigheid - Eén of meerdere leden hebben inhoudelijk brede kennis en ervaring op het vlak van financiën. Dat wil zeggen dusdanige financiële deskundigheid en ervaring dat kritisch toezicht wordt gehouden op de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiën van de organisatie. Vanuit deze expertise dient er sprake te zijn van een hoogwaardig klankbord voor de Raad van Bestuur en het vermogen kennis en inzichten ten dienste te stellen van de Raad van Toezicht. Dat betekent het vermogen de financiële gegevens te kunnen interpreteren en doorgronden en inzicht hebben in de strategische implicaties voor de langere termijn.

Bedrijfsleven en (semi-)publieke organisaties  - Eén of meerdere leden hebben ervaring in het bedrijfsleven. Zij hebben ervaring met het functioneren en ondernemen in een marktomgeving. Eén of meerdere leden hebben ervaring bij (semi-)publieke organisaties. Zij kennen en hebben gevoel voor de bijzondere context van de organisatie die functioneert in een publiek domein, met een maatschappelijke taak en gebonden aan tal van overheidsbepalingen.

Netwerken - Leden van de Raad van Toezicht bewegen zich in voor de organisatie relevante netwerken waardoor zij zicht hebben op voor de organisatie relevante beleidsterreinen en relevante contacten onderhouden waarbij een onafhankelijke opstelling als toezichthouder gewaarborgd blijft.

Kwaliteiten

Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand - Alle leden hebben affiniteit met de doelstelling en de zorg- en dienstverlening van Pro-Cura en de met haar verbonden organisatie en voelen zich betrokken bij wat er speelt. De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat toezicht houden en besturen van elkaar te scheiden.

Snel overzicht en inzicht verwerven - De leden zijn in staat om met de door de Raad van Bestuur verstrekte informatie snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt in en rondom Pro-Cura en in complexe strategische vraagstukken zodat zij zich hierover een oordeel kunnen vormen. Dat betekent dat de leden over de ervaring en het analytisch vermogen beschikken om met dergelijke vraagstukken om te gaan. De leden van de Raad van Toezicht hebben inzicht in de eisen die in het kader van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Pro-Cura worden gesteld.

Besluitvaardig - De leden van de Raad van Toezicht zijn besluitvaardig. Zij kunnen én willen de verantwoordelijkheid nemen voor genomen besluiten. Zij durven daar waar nodig te handelen.

Proactieve houding en gedrag - De leden van de Raad van Toezicht nemen niet alleen een afwachtende houding aan ten aanzien van de inbreng van de Raad van Bestuur en collega-leden Raad van Toezicht, maar nemen ook zelf initiatief en entameren onderwerpen en invalshoeken. De leden hebben daarbij het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad ter zijde te staan en als klankbord te fungeren.

Gevoel voor maatschappelijke verhoudingen - Pro-Cura heeft met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid te maken met vele, soms tegenstrijdige, in- en externe belangen. De leden van de Raad van Toezicht hebben hier oog voor en laten dit meewegen in hun oordeels- en besluitvorming.

Samenwerken in teamverband - De leden van de Raad van Toezicht zijn gericht op het werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken van elkaars complementariteit (eigen inbreng leveren en de inbreng van andere leden meenemen in de oordeels- en besluitvorming) en leveren een bijdrage aan een open kritisch klimaat.

Kritische zelfreflectie - De leden zijn in staat om hun eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen en/of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap.

Communicatieve vaardigheden - De leden beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden. Leden van de Raad van Toezicht hebben het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad, advies en als klankbord bij te staan.

Onafhankelijkheid en integriteit - De leden van de Raad van Toezicht hebben het vermogen een onafhankelijke houding aan te nemen. Zij voeren hun werkzaamheden integer en met verantwoordelijkheidsbesef uit. Dat betekent onder meer dat er geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, directeuren, stafleden, medewerkers, cliënten en belangenbehartigers of belangrijke externe belanghebbenden zijn waardoor er sprake van belangenverstrengelingen zou kunnen zijn of ontstaan. De leden kunnen onbevangen opereren ten opzichte van de Raad van Bestuur en collega toezichthouders en ten opzichte van zaken die spelen bij Pro-Cura.

Interesse?

Mocht u zich herkennen in deze beschrijving en interesse hebben in deze functie, stuur dan voor 20 februari 2024 een e-mail met uw motivatie aan info@pro-cura.nl tav de Raad van Toezicht. Mocht u vooraf meer informatie wensen neem dan contact op met de huidige voorzitter mw.M.de Taeye: 0648568714

Fysio Schouwen (4)

Solliciteer direct

Onze diensten in zorg

Thuiszorg aan huis hulp aanvragen

Intensieve thuiszorg

Thuiszorg aan huis hulp aanvragen

Wijkverpleging

Thuiszorg aan huis hulp aanvragen

Huishoudelijke ondersteuning

Thuiszorg aan huis hulp aanvragen

Casemanagement Dementie

Thuiszorg aan huis hulp aanvragen

Dagbesteding/
wonen

Thuiszorg aan huis hulp aanvragen

Palliatieve zorg

Pro-Cura biedt zorg om voor thuis te blijven! Wij zorgen dat u of uw naaste door onze hulp en zorg zelfstandig thuis kunt blijven, want thuis wonen is het prettigst. Wij bieden thuiszorg in de regio Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp. Bij ons krijgt u hulp op maat, afhankelijk van uw situatie.

Volg ons op social media:

Contactgegevens

Bezoekadres
Dijkgravenlaan 17 
2352RN Leiderdorp

071-5420040

info@pro-cura.nl

K.v.K 27303588