Cliëntenraad

Functie van de cliëntenraad

De cliëntenraad raadpleegt en adviseert zorgvragers. Dit alles vanuit het perspectief van de zorgvrager zelf en zijn of haar ervaringen. Zorgvragers kunnen de leden uit de cliëntenraad informeren over de zorgverlening door Pro-Cura. De bevoegdheden van de cliëntenraad betreffen de hele zorgorganisatie. De raad heeft dus een belangrijke taak.

Over een aantal belangrijke zaken heeft de cliëntenraad verzwaard adviesrecht:

  • Het strategisch beleidsplan Pro-Cura en de daaruit volgende ambities
  • Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek

Medezeggenschap en invloed op beleid door cliënten

De klanten van Pro-Cura hebben op verschillende manieren inspraak in het beleid van de organisatie:

  • Cliënten hebben de regie over de afspraken in het zorgleefplan – een hulpmiddel om vraaggerichte zorgverlening te bieden aan cliënten – en tijdens het gehele zorgproces.
  • Cliënten worden structureel bevraagd naar de tevredenheid tijdens kwartaalevaluaties van het zorgleefplan, bij afsluiten van zorg en door middel van tevredenheidsonderzoeken.
  • Klachten, afwijkingen, meldingen incidenten en ideeën vanuit zorgvragers zijn input voor verbeterplannen binnen het kwaliteitssysteem.

Leden cliëntenraad

  • de heer J. Hogenbirk (voorzitter)
  • mevrouw C. Boin
  • mevrouw L. Schmid
  • de heer L. Glas

De cliëntenraad is nog op zoek naar nieuwe leden! Als u geïnteresseerd bent, kunt u een mail sturen naar: clientenraad@pro-cura.nl. Lid zijn van de cliëntenraad is een vrijwilligersfunctie. De raad komt minstens 4 maal per jaar bijeen en indien nodig, vaker.